O regułach dotyczących dziedziczenia decyduje prawo ojczyste spadkodawcy w chwili jego śmierci. Jeśli spadkodawca jest obywatelem polskim, do spadku po nim stosuje się polski kodeks cywilny, także wówczas, gdy oprócz obywatelstwa polskiego ma obywatelstwo innego państwa.

Testament sporządzony poza granicami Polski będzie odnosił skutek do majątku pozostawionego przez spadkodawcę w Polsce, o ile zostaną spełnione warunki dla jego ważności.

Ważność testamentu sporządzonego za granicą ocenia się w Polsce według prawa ojczystego spadkodawcy z chwili sporządzenia testamentu.

I tak np. w odniesieniu do obywatela brytyjskiego, który nie posiada innego obywatelstwa, ważność testamentu sporządzonego w Anglii zostanie oceniona w Polsce na podstawie prawa angielskiego. Jeżeli natomiast testament został sporządzony w Anglii przez obywatela Polski (choćby był on również obywatelem innego państwa – w tym także obywatelem brytyjskim), to w Polsce będzie on zawsze podlegał prawu polskiemu, a zatem również dla oceny w Polsce ważności testamentu sporządzonego przez obywatela polskiego poza Polską zastosowanie znajdą przepisy polskiego kodeksu cywilnego (Art. 2 § 1 Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

W odniesieniu zaś do obywatela co najmniej dwóch państw, który nie jest jednak obywatelem Polski, jego testament podlega – jako prawu ojczystemu – prawu państwa, z którym obywatel jest najściślej związany(Art. 2 § 2 PPM) i to prawo będzie brane pod uwagę przy ocenie ważności testamentu w Polsce.

Należy jednak podkreślić, że dla oceny ważności testamentu w Polsce w zakresie jego formy wystarcza zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym testament zostaje sporządzony (Art. 35 zdanie 2. PPM).

Zatem jeśli testament został sporządzony w innym państwie w formie dopuszczonej przez prawo tego państwa, to testament ten w świetle prawa polskiego będzie spełniał przesłankę jego ważności w zakresie formy.

W braku pozostawienia przez spadkodawcę ważnego testamentu – dziedziczenie w Polsce następuje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego tzw. dziedziczenie ustawowe.