Zamów bezpłatną konsultację

Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy z szerokiego zakresu prawa cywilnego, między innymi:

 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań:

   • dotyczące umów najmu
   • dotyczące umów sprzedaży
   • dotyczące umów dzierżawy
   • dotyczące umów pożyczki
   • dotyczące umów darowizn
   • dotyczące umów zlecenia i umów agencyjnych
   • dotyczące cesji wierzytelności
   • dotyczące czynów niedozwolonych w tym o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu rozstroju zdrowia
 • dotyczące zasiedzenia ruchomości i nieruchomości

 • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych

 • sprawy z zakresu prawa spadkowego:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • sprawy o dział spadku
  • sprawy o zachowek
  • sprawy o ustalenie ważności bądź nieważności testamentu
  • sprawy związane z wydziedziczeniem

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi wszelkie postępowania sądowe związane ze sprawami rodzinnymi:

 • sprawy o rozwód / unieważnienie małżeństwa

 • ‬sprawy o separację

 • ‭‬sprawy o ustalenie ważności / nieważności związku małżeńskiego

 • ‭‬sprawy o podział majątku dorobkowego (w tym również z ustaleniem nierównych udziałów w majątku dorobkowym)

 • ‭sprawy o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa

 • sprawy o alimenty

 • ‬sprawy o przysposobienie

 • ‬sprawy o ubezwłasnowolnienie

 • ‭‬sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • ‬sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka

 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi

Prawo pracy

Kancelaria prowadzi sprawy z szerokiego zakresu prawa cywilnego, między innymi:

 • Przygotowywanie i opracowywanie dokumentów dotyczących :

  • zawierania z pracownikami stosunków pracy
  • rozwiązywania umów o pracę w trybie zwykłym i dyscyplinarnym
  • rozwiązywania umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (reorganizacja, likwidacja stanowiska pracy)
  • wypowiedzenia zmieniającego stosunek pracy
 • Przygotowywanie umów o zakazie konkurencji

 • Opracowywanie regulaminów pracy‭‭

 • Przygotowywanie‭ ‬umów o powierzeniu pracownikom mienia

 • Reprezentowanie przed sądami pracy

Prawo handlowe

Prawo handlowe to obszerna dziedzina prawa regulująca organizację podmiotów gospodarczych jak i wszelkie czynności gospodarcze. Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:

 • Doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych

 • Obsługi prawnej spółek handlowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw

 • Zakładania spółek handlowych, fundacji, stowarzyszeń

 • Konsultacje w zakresie projektowania umów w obrocie gospodarczym

 • Negocjowanie umów

 • Opracowywanie projektów umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi

 • Przygotowywanie projektów umów spółek handlowych

 • Konsultacje w zakresie prawa autorskiego

MEDIACJE

Istotą mediacji jest ugodowe rozwiązywanie rozmaitych sporów i konfliktów z udziałem bezstronnego i neutralnego pośrednika, jakim jest mediator. Uniwersalną i podstawową potrzebą w ramach systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości jest bowiem potrzeba godzenia. W polskim prawie brak jest ustawowej definicji mediacji lecz nie definicja jest tu najważniejsza. Najważniejsze, moim zdaniem jest określenie, czemu ma służyć mediacja, jakie funkcje spełnia, i jaki przyświeca jej cel. A ogólnie rzecz ujmując – celem mediacji jest doprowadzenie do porozumienia się stron konfliktu, do ustalenia przez nie szczegółów ugody w konkretnej sprawie, a nawet do wyjścia przez strony z konfliktu właśnie.

Chcesz zasięgnąć porady prawnej? Zapytaj Adwokat Sylwia Kujawa – Kancelaria adwokacka Warszawa