Adwokat prawo cywilne – Kancelaria adwokacka Warszawa z doświadczonym prawnikiem

Jak odrzucić spadek lub przyjąć go bez konsekwencji? Co zrobić, kiedy pojawił się problem z wyegzekwowaniem należnej zapłaty od nieuczciwego kontrahenta? Na jakich zasadach przeprowadza się zniesienie współwłasności nieruchomości? Te i inne kwestie reguluje prawo cywilne. Kancelaria adwokacka w Warszawie zajmuje się prowadzeniem spraw z tej dziedziny. Zakres usług świadczonych przez specjalizującego się w nim prawnika obejmuje m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz reprezentację klientów przed sądem.

Czym jest prawo cywilne?

To bardzo szeroka dziedzina, regulująca niemalże wszystkie codzienne czynności. Prawo cywilne dotyczy stosunków między osobami fizycznymi oraz prawnymi, a także niektórymi jednostkami organizacyjnymi w ramach nawiązywanych stosunków majątkowych i niemajątkowych.

Dzieli się ono na wiele działów, wśród których jest np. część ogólna, obejmująca zasady i zagadnienia wspólne dla tej dziedziny. Ponadto do tej gałęzi zalicza się prawo:

 • rzeczowe – reguluje kwestie własności i jej ochronę,
 • zobowiązań – opisuje poszczególne rodzaje umów m.in. sprzedaży, o dzieło, zlecenie i itp. oraz zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań,
 • spadkowe – porządkuje sprawy dziedziczenia,
 • rodzinne – reguluje takie sprawy jak: rozwód, alimenty, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi itp.,
 • pracy – określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • własności intelektualnej – chroni twórczość artystyczną.

Oznacza to więc, że reguluje wiele codziennych kwestii – od uzyskania pełnoletności, przez nabycie własności ruchomości i nieruchomości aż po zasady reklamacji czy zawarcie umowy cywilnoprawnej dotyczącej najmu mieszkania.

Każdą z tych kwestii zająć się może adwokat, którego specjalizacją jest prawo cywilne. Warto mieć na uwadze, że nieznajomość poszczególnych przepisów, może skutkować odpowiedzialnością i stratami finansowymi.

Najczęstsze sprawy cywilne

Obsługa prawna w tym zakresie dotyczy różnych spraw. Kancelaria prowadzi postępowania w takich kwestiach jak np.:

 • roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych np. o zapłatę, z tytułu niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy, rękojmi, gwarancji,
 • odszkodowania z tytułu szkody na osobie albo mieniu,
 • zadośćuczynienie np. za śmierć osoby najbliższej lub krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała,
 • eksmisja,
 • ustalenie albo uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • darowizny,
 • ochrona dóbr osobistych – np. naruszenie dobrego imienia, tajemnicy korespondencji, prywatności, swobody sumienia.

Kancelaria w Warszawie specjalizująca się w prawie cywilnym nierzadko również obsługuje klientów, którzy potrzebują wsparcia w kwestii zasiedzenia nieruchomości. Często bowiem jest to jedyny możliwy sposób uzyskania jej na własność, a złożenie wniosku o stwierdzenie tego faktu oraz procedury sądowe są mocno sformalizowane. Wówczas prawnik może pomóc w zgromadzeniu dowodów dotyczących zasiedzenia oraz reprezentowaniu interesów danej osoby przed sądem.

Adwokat podejmuje się również prowadzenia postępowań o zniesienie współwłasności na jeden z trzech możliwych prawnie sposobów:

 • podział w naturze,
 • przyznanie własności jednemu ze współwłaścicieli (lub niektórym z nich) wraz ze zobowiązaniem do spłaty pozostałych,
 • sprzedaż nieruchomości stosownie do przepisów postępowania cywilnego.

Oprócz tego prawnik podejmuje się prowadzenia spraw o ustanowienie bądź zmianę służebności drogi koniecznej i przesyłu. Z pomocy kancelarii mogą również skorzystać klienci, którzy mają problem z windykacją wierzytelności. W tym zakresie adwokat przygotowuje np. wezwanie do zapłaty i reprezentuje klienta w postępowaniu sądowym oraz monitoruje egzekucję komorniczą.

Innymi, często pojawiającymi się zagadnieniami, są: podział majątku po rozwodzie oraz kwestie spadkowe, czyli: nabycie, przyjęcie albo odrzucenie spadku.

Umowy cywilnoprawne – adwokat Warszawa

Powinny one z zasady zabezpieczać interesy klientów. Kancelaria zajmuje się także szeroko pojętym wsparciem w zakresie umów cywilnoprawnych. Obejmuje ono m.in. doradztwo, przygotowywanie oraz opiniowanie tych dokumentów przez adwokata. A mogą one dotyczyć np.:

 • sprzedaży,
 • dostawy,
 • najmu albo dzierżawy,
 • leasingu,
 • pożyczki,
 • zlecenia,
 • przewozu,
 • ubezpieczenia,

bądź wykonania robót budowlanych lub określonego dzieła.

W Polsce obowiązuje zasada swobody umów cywilnoprawnych, czyli strony decydując się na zawarcie kontraktu, określają w nim stosunek prawny według swego uznania. Jednak jego cel lub treść nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.

Z pomocy prawnika można skorzystać nie tylko na etapie przygotowania umowy cywilnoprawnej, ale również w negocjowaniu jej spornych zapisów.

Jak może pomóc adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym?

Zakres wsparcia zależy zawsze od potrzeb klienta. Prowadząc sprawy w Warszawie, które reguluje prawo cywilne, prawnik zajmuje się np.:

 • udzielaniem porad,
 • przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych – takich jak np. wnioski, pozwy, odwołania, apelacje,
 • opracowywaniem opinii prawnych,
 • reprezentowaniem klientów przed sądami każdej instancji.

Adwokat może być wsparciem także przy sporządzeniu czy obaleniu testamentu.

Rola prawnika w sprawach cywilnych

Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie, aby postępowanie na każdym etapie było prowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Oprócz tego dopilnowuje, żeby wszystkie formalności zostały spełnione stosownie do ustawowych terminów i procedur. W związku z tym, że prawo cywilne jest niezwykle obszerne, adwokat musi mieć świadomość, że każda sprawa jest inna i przebiega w odmienny sposób. Dlatego powinien zapoznać się w jak najszerszym kontekście z sytuacją klienta poprzez rozmowę z nim oraz dostarczone przez niego dokumenty z nią związane. Niezbędne w relacji z mocodawcą jest wzajemne zaufanie, współpraca oraz komunikacja i niezatajanie przed prawnikiem żadnych informacji. Adwokat ma prawo, a wręcz obowiązek do zadawania pytań, w tym również dotyczących wrażliwych kwestii. Jednocześnie jest zobowiązany do przedstawienia klientowi rozwiązań, jakie daje prawo cywilne w konkretnej kwestii oraz ich konsekwencje. Prawnik na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa sprawując nadzór nad przebiegiem sprawy, informuje też osobę, którą reprezentuje o postępach w toczącym się postępowaniu.

W jakim zakresie może pomóc kancelaria prawa cywilnego?

Stosunki własnościowe, sprawy spadkowe, odszkodowania to często kwestie sporne. Podobnie jak roszczenia, wynikające z zawieranych i wykonywanych umów cywilnoprawnych. W kancelarii w Warszawie prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym ustala stan faktyczny i prawny problemu, z jakim pojawi się dana osoba. Jest to możliwe na podstawie wysłuchania klienta oraz analizy przedstawionych przez niego dokumentów pod kątem działań przedprocesowych i procesowych. Jeśli zdecyduje się on na udzielenie pomocnictwa adwokatowi, ten może zaproponować strategię działania, jednocześnie informując o wszystkich konsekwencjach prawnych, które mogą z nich wyniknąć.

Jeśli natomiast chodzi o umowy cywilnoprawne, prawnik, który specjalizuje się w prawie cywilnym, może je przejrzeć pod kątem zabezpieczenia interesów klienta lub przygotować na jego zlecenie taki dokument.

Wiele osób decyduje się na skorzystanie z porad prawnych świadczonych w kancelarii. Są one zazwyczaj pierwszym krokiem do tego, aby zadecydować, w jaki sposób dalej rozwiązać daną sprawę. Wsparcie adwokata w tym zakresie poprzez wskazanie możliwych prawnie rozwiązań jest niezobowiązujące. To klient decyduje o tym, w jakim obszarze chce współpracować z prawnikiem zajmującym się prawem cywilnym.