Loading...
Publikacje i porady prawne2024-04-17T13:24:49+00:00

Lista publikacji prawnych

Rozwód i separacja krok po kroku

Rozwód i separacja - statystyki pokazują jasno jak szybko wzrasta ich ilość w Polsce. Dla wielu osób jest to bardzo traumatyczne przeżycie, emocjonalnie wyczerpujące. Wiele osób też nie wie, jak temat "rozwód czy separacja"  rozwikłać od strony prawnej. Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych decyzji życiowych, co najmniej tak ważną, jak decyzja o ślubie. Ważne, aby decyzję o rozwodzie

Potrącenie wzajemnych wierzytelności

Potrącenie wzajemnych wierzytelności skutkujące umorzeniem wierzytelności niższej. W myśl przepisu art. 498§1 kodeksu cywilnego – jeśli dwie osoby są jednocześnie względem siebie i dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony.

Sprawy o wydanie dziecka na podstawie konwencji haskiej

Jednymi z najtrudniejszych spraw rodzinnych w kontekście emocji rodziców są sprawy o wydanie dziecka, toczące się pomiędzy rodzicami, na podstawie „Konwencji haskiej z 25 października 1980r dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę” Możliwość wejścia na drogę sądową w trybie tejże Konwencji powstaje w przypadku, jeśli jedno z rodziców wywozi dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica, bądź też wywożąc

Przeniesienie odpowiedzialności za długi spółki

Przeniesieniu odpowiedzialności za długi spółki  może jedynie w drodze odrębnej decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 108 ordynacji podatkowej. Najczęściej z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wobec Urzędu Skarbowego bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem postępowania w sprawie przeniesienia takiej odpowiedzialności są wyłącznie kwestie związane z ustaleniem i istnieniem podmiotu, na który przenosi

Niewypłacalność dłużnika jako przesłanka ogłoszenia upadłości

Niewypłacalność dłużnika jako przesłanka ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe - dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Rozumienie pojęcia „niewypłacalności” musi zostać odniesione do języka prawnego i prawniczego. Otóż domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania przekraczają wartość jego aktywów,

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce spoczywa na członkach zarządu wg odpowiednich przesłanek. Podmiotami zobowiązanymi solidarnie za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej – są członkowie jej zarządu. Jeśli chodzi o spółki w organizacji – do kategorii osób odpowiedzialnych zaliczyć należy pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników (założycieli). Ponadto za zobowiązania spółki odpowiadają także byli członkowie zarządu, byli pełnomocnicy lub

Stwierdzenie nabycia spadku w Polsce

Stwierdzenie nabycia spadku w Polsce czyli co zrobić aby spadkobierca mógł swobodnie dysponować majątkiem położonym w Polsce, nabytym w drodze dziedziczenia, może uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez polski sąd albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza w Polsce.

Ustanie wspólności majątkowej a podział majątku wspólnego małżonków

Ustanie wspólności majątkowej a podział majątku wspólnego małżonków to temat który zawsze pojawia się w sytuacji rozwodu. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie zawrą

Chcesz zasięgnąć porady prawnej? Zapytaj Adwokat Sylwia Kujawa – Kancelaria adwokacka Warszawa