Stwierdzenie nabycia spadku w Polsce czyli co zrobić aby spadkobierca mógł swobodnie dysponować majątkiem położonym w Polsce, nabytym w drodze dziedziczenia, może uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez polski sąd albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza w Polsce.

Stwierdzenie nabycia spadku w Polsce

Akt poświadczenia dziedziczenia przez notariusza można uzyskać, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jego wydania przez notariusza, określone w art. 95e § 2 ustawy Prawo o notariacie, w tym takie m.in. jak: w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej; albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub nieruchomości położone za granicą.

Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą

Podkreślić należy, że sądy polskie mogą orzekać w sprawach spadkowych, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jak również jeśli majątek spadkowy lub jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej.

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (tzw. sąd spadku)

Spadek w Polsce – NIERUCHOMOŚCI

Jeśli spadkodawca zostawił w Polsce nieruchomość, aby spadkobierca mógł nią swobodnie dysponować, tj. wykazać swoje uprawnienia do nieruchomości, koniecznie musi uzyskać stwierdzenie nabycia spadku wydane przez polski sąd, bowiem do wyłącznej jurysdykcji krajowej sądów polskich należą sprawy o prawa rzeczowe na nieruchomości położonej w Polsce ( Art. 11071 kpc) – dotyczy to także spraw spadkowych, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Polsce.

Alternatywnie spadkobierca może uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza w Polsce, o ile nie wchodzą w grę wyłączenia sporządzenia tego aktu wymienione w art. 95e § 2 ustawy Prawo o notariacie.