Odpowiedzialność członków zarządu w spółce spoczywa na członkach zarządu wg odpowiednich przesłanek. Podmiotami zobowiązanymi solidarnie za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej – są członkowie jej zarządu. Jeśli chodzi o spółki w organizacji – do kategorii osób odpowiedzialnych zaliczyć należy pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników (założycieli). Ponadto za zobowiązania spółki odpowiadają także byli członkowie zarządu, byli pełnomocnicy lub byli wspólnicy (założyciele) spółki w organizacji.

Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe spółki

Przesłankami orzekania o odpowiedzialności członków zarządu są:

  1. Powstanie zaległości podatkowej z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu,

  2. Bezskuteczność egzekucji w stosunku do spółki w całości bądź w części,

  3. Nie wykazanie przez członka zarządu, że złożono we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo wykazanie braku winy (jakiejkolwiek) w niepodjęciu działań w tym kierunku,

  4. Niewskazanie przez członka zarządu mienia spółki umożliwiającego zaspokojenie znacznej części zaległości podatkowych spółki.

De facto zgodnie z obowiązującą linią orzecznictwa, administracyjnego, odpowiedzialność członków zarządu w spółce organ podatkowy jest zobowiązany wskazać jedynie okoliczności pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania podatkowego, oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. Ciężar zatem wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu. Zwraca się uwagę na konieczność wyczerpania w toku tego postępowania wszystkich możliwych sposobów egzekucji – nie wystarczy bowiem, że jeden z nich okazał się bezskuteczny.

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce za zaległości podatkowe spółki jest możliwa także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia takiej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

W myśl orzeczenia Sądu Najwyższego, dokonując oceny, czy zgłoszenie wniosku o upadłości nastąpiło we właściwym czasie, należy uznać, że powinno to nastąpić w takim momencie, by zapewnić ochronę zagrożonych interesów wszystkich wierzycieli.